Ogólnopolski konkurs plastyczny
„Przyroda obok mnie”

CEL KONKURSU:
• rozbudzanie ciekawości w poznawaniu najbliższego otoczenia;
• promocja walorów przyrodniczych i krajobrazu swojej miejscowości;
• kształtowanie postaw proekologicznych;
• wyrażanie własnych obserwacji w formie plastycznej;
• rozwijanie wrażliwości, kreatywności oraz wyobraźni;

REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w wieku 3 – 6 lat.
2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formie A4, techniką dowolną.
3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową (prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie).
4. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, zastosowanie ciekawych technik plastycznych, walory estetyczne, zgodność pracy z tematyką.
5. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
6. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zamieszczoną na odwrocie pracy:
• imię, nazwisko i wiek autora pracy
• tytuł pracy
7. Prace konkursowe należy należy dostarczyć do wychowawców grup do 25 maja 2018 r. 
9. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

WYNIKI KONKURSU:
1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu. Prace zostaną wyeksponowane w naszym Przedszkolu.
2. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów dla zwycięzców nastąpi 30.05.2018 r. 
3. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu.

UWAGI:
1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy oraz danych osobowych na stronie internetowej Przedszkola w Sztutowie (przedszkolesztutowo.pl) oraz stronie Bliżej Przedszkola (www.blizejprzedszkola.pl).
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom, pozostają do dyspozycji organizatora konkursu.

Koordynatorzy konkursu: Iwona Boszke, Mirosława Florkowska, Hanna Kucharska

 

Kategorie: Motylki