Drodzy Rodzice!

• Jak co roku rozpoczynamy rekrutację do przedszkola, w tym roku rozpocznie się ona od     15 lutego 2021 i potrwa do 08 marca 2021 do godziny 15:00.
• Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi terminów, zasad i kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym.
• W razie pytań proszę dzwonić na numer 552478335.
• Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/22 :                                                                      – Wysłanie skanu wniosku drogą mailową na adres placówki.
kontakt@przedszkolesztutowo.pl
lub dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki.

Aby chronić dane osobowe składamy wnioski w zamkniętych kopertach.

Do zapoznania:
UCHWAŁA NR XXV/238/2017 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 24 MARCA 2017r.
HARMONOGRAM REKRUTACJI – ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W SZTUTOWIE
NA ROK SZKOLNY 2021/2022.

Do wypełnienia:
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/22

I. Podstawa prawna

Zasady przyjęcia do przedszkola, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:
– ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378 z późn. zm.),
– uchwała nr XXV/238/2017 Rady Gminy Sztutowo z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sztutowo.
– Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym w roku 2021/2022 do publicznego przedszkola oraz klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla których Gmina Sztutowo jest organem prowadzącym.
II. Informacje ogólne
1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
2. Dzieci w wieku 3 – 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
3. Wychowaniem przedszkolnym może być objęte również dziecko w wieku powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. W tym przypadku obowiązek szkolny odracza się zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Odroczenia dokonuje, na wniosek rodziców, dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.
4. Dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, może rozpocząć naukę w szkole podstawowej (na wniosek rodziców), jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
5. Do przedszkola publicznego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Sztutowo na podstawie:
a) złożonej przez rodziców pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym, do którego dziecko obecnie uczęszcza, w terminie 7 dni poprzedzających postępowanie rekrutacyjne;
b) pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola złożonego przez rodziców w placówce, w terminie określonym w Zarządzeniu Wójta Gminy Sztutowo, po przeprowadzeniu przez komisję rekrutacyjną postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
7. Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

III. Zasady przyjęć na rok szkolny 2021/2022
1. Do przedszkoli publicznych przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Sztutowo:
– w wieku od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2018, 2017, 2016),
– 6-letnie (urodzone w roku 2015) objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,
– 7-letnie (urodzone w roku 2014), którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,

2. Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Sztutowo mogą być przyjęci do przedszkola publicznego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Dyrektor Przedszkola

Katarzyna Daniluk-Szala

uchwała Rady Gminy

Zarządzeni Wójta-Harmonogram rekrutacji

zarządzenie – regulamin rekrutacji

wniosek o przyjęcie do przedszkola

wniosek o wielodzietności w rodzinie

oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

oświadczenie zbiorcze