Ogólnopolski konkurs plastyczny  „Kukiełki, pacynki, marionetki”

CEL KONKURSU:
• rozbudzenie zainteresowań teatrem i literaturą dla dzieci;
• poznanie technik budowy lalki teatralnej:
 kukiełka – lalka osadzona na kiju;
 marionetka – lalka poruszana przy pomocy sznurków lub drutów;
 pacynka – lalka nakładana na rękę;
• rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz wrażliwości estetycznej;

REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w wieku 3 – 6 lat.
2. Praca w postaci kukiełki, pacynki lub marionetki musi mieć formę przestrzenną.
3. Format i technika wykonania pracy – dowolna.
4. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową (prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie).
5. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 6 prac.
6. Kryteria oceny prac: pomysłowość, inwencja twórcza, estetyka, zastosowany materiał, wkład pracy rodzica/
nauczyciela i dziecka w wykonanie pracy oraz ogólne wrażenie artystyczne.

7. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
8. Każda praca powinna być opatrzona metryczką:
     • imię, nazwisko i wiek autora pracy
     • tytuł pracy
     • nazwa i dokładny adres placówki
     • telefon kontaktowy
Administratorem przetwarzanych danych w ramach konkursu plastycznego „Kukiełki, pacynki, marionetki” jest Przedszkole w Sztutowie przy ul. Zalewowej 10, nr kontaktowy (55) 247-83-35
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzania o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1
9. Prace konkursowe należy nadesłać do 25 marca 2020 r. na adres:
    Przedszkole w Sztutowie
    ul. Zalewowa 10
    82-110 Sztutowo
    z dopiskiem konkurs plastyczny „Kukiełki, pacynki, marionetki”
10. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.

WYNIKI KONKURSU:
1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
Wszystkie nadesłane prace zostaną wyeksponowane w naszym Przedszkolu.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi 27.03.2020 r. na stronie internetowej naszego przedszkola:
(przedszkolesztutowo.pl)

3. Nagrody oraz dyplomy dla zwycięzców zostaną przesłane pocztą.
4. Nauczyciele pragnący otrzymać podziękowanie za przygotowanie dzieci do konkursu proszeni są o podanie
adresu e-mailowego, na który Organizator prześle podziękowanie.

5. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu.

UWAGI:
1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy oraz danych osobowych na
stronie internetowej Przedszkola w Sztutowie (przedszkolesztutowo.pl) oraz stronie Bliżej Przedszkola
(www.blizejprzedszkola.pl).

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom, pozostają do dyspozycji organizatora konkursu.

Koordynator konkursu: Iwona Boszke

TERMIN NADSYŁANIA PRAC, NA KONKURS PLASTYCZNY PT. „KUKIEŁKI, PACYNKI, MARIONETKI”, ZOSTAJE WYDŁUŻONY DO DNIA 08.04.2020. ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU NASTĄPI 10.04.20201.

Kategorie: Wydarzenia

Skip to content