Przedszkole jest placówką publiczną. Organem prowadzącym Przedszkole jest Wójt Gminy Sztutowo, nadzór pedagogiczny nad przedszkolem    sprawuje    Pomorski     Kurator Oświaty. Przedszkole działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz Statutu Przedszkola w Sztutowie.  Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest według podstawy programowej wydanej przez MEN oraz programu wychowania w przedszkolu wybranego przez Radę Pedagogiczną.

Przedszkole dysponuje 5 salami zajęć, które są kolorowe, udekorowane pracami dzieci, nauczycieli i pań z obsługi. Sale zabaw jak i inne pomieszczenia wciąż modernizujemy, ukwiecamy i wzbogacamy tak, by były miłym miejscem pobytu i sprawiały radość przedszkolakom, rodzicom i wszystkim, którzy nas odwiedzają. W salach zajęć urządzamy kąciki zainteresowań stałe oraz okresowe, w zależności od pór roku i zmieniającej się tematyki dydaktyczno-wychowawczej. Warunki lokalowe oraz wyposażenie jest także dostosowane do potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych dzieci. W holu i szatni umieszczamy informacje dla rodziców dotyczące organizacji pracy, zagadnień wychowawczych, psychologicznych, jak też działalności wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz bogate wystawki prac plastyczno-technicznych dzieci. Na ścianach korytarzy umieszczone są dyplomy, na tablicach ogłoszeń zamieszcza się informacje o udziale przedszkolaków w ważnych wydarzeniach z życia gminy, powiatu i regionu Na terenie przedszkolnego ogrodu odbywają się imprezy okolicznościowe, integracyjne, festyny, zabawy sportowe, gry terenowe, zajęcia przyrodnicze i plastyczne. Jest on bowiem wyposażony w drewniane zestawy terenowe, zabawki ogrodowe, piaskownice oraz miejsce wyznaczone na zielony ogródek.   

 Przedszkole w swej działalności nastawione jest na diagnozowanie indywidualnych potrzeb, zdolności i możliwości dzieci, którego konsekwencją jest podejmowanie adekwatnych działań do prowadzonego rozpoznania. Dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych obejmowane są opieką psychologiczno – pedagogiczną oraz logopedyczną. Przedszkole kładzie nacisk, aby podstawa programowa wychowania przedszkolnego była realizowana z uwzględnieniem zalecanych sposobów i warunków jej realizacji. Wychowankowie przedszkola podczas swojej edukacji nabywają i rozwijają szereg nowych umiejętności, dzięki którym są bardzo dobrze przygotowani do udziału w kolejnym etapie edukacji i nie mają żadnych problemów z adaptacją społeczną w szkole.

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspakaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole. W codziennej pracy nauczyciele zwracają szczególną uwagę na wszechstronny rozwój dzieci, dążą do tego, aby wychowankowie byli aktywni i ciekawi świata, twórczy i samodzielni w zabawie i nauce oraz aby rozwijali umiejętności współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi, jak również posiadali potencjał do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Ważne jest umożliwienie dzieciom powszechnego dostępu do edukacji przedszkolnej, zadanie to wypełniane jest, między innymi, poprzez zapewnienie zajęć dodatkowych rozwijających uzdolnienia dzieci lub wyrównujących ich szanse edukacyjne. Analiza osiągnięć dzieci pozwala nauczycielom na dostosowanie form i metod pracy do ich możliwości. Dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności i talenty uczestnicząc w różnorodnych konkursach między przedszkolnych, organizowanych przez różne instytucje kulturalno – oświatowe oraz nasze przedszkole. Przedszkolaki były twórcami prac plastycznych, kompozycji przestrzennych wykonywanych różnymi technikami plastycznymi. Przedszkole osiąga sukcesy  szczególnie poprzez udział w ogólnopolskich i powiatowych konkursach.

Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. W toku zajęć uczymy nasze dzieci pracy w zespole, dzięki czemu poznają i utrwalają zasady społecznego porozumiewania się (dyskusja, kompromis, słuchania innych), a biorąc pod uwagę społeczne potrzeby, wspólnie z dziećmi opracowujemy Kodeks Prawa i Obowiązków, dla każdej grupy wiekowej.

Przedszkole prowadzi szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym, szczególnie z Biblioteką Publiczną,  Szkołą Podstawową  w Sztutowie, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ochotniczą Strażą Pożarną, Komisariatem Policji, Miejskim Przedszkolem Nr 4 w Nowym Dworze Gd., Parkiem Krajobrazowym „Mierzeja”, Brzegową Stacją Ratownictwa Morskiego, Urzędem Morskim  w Sztutowie, a  także Sanepidem w Nowym Dworze Gd, Pocztą i innymi. Do przedszkola zapraszani są także przedstawiciele różnych zawodów, np: pielęgniarka, policjant, strażak, leśnik. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w przedstawieniach teatralnych organizowanych w przedszkolu w wykonaniu zaproszonych grup teatralnych.    

W przedszkolu funkcjonują zespoły programowe, metodyczne, wychowawcze i profilaktyczne. Nauczyciele na każdy miesiąc opracowują miesięczne plany pracy wychowawczo-dydaktycznej, które są  spójne z rocznym planem pracy.  W planowaniu pracy uwzględniają tematy związane z edukacją prorodzinną, regionalną, zdrowotną a także z kształceniem wartości moralnych, patriotyzmem. Stwarzają warunki do samodzielnych działań dzieci, uczą pracy zespołowej, współpracy z rówieśnikami i dorosłymi. Starają się uwzględniać różnorodną działalność wzbogacającą wiadomości, kształcącą umiejętności i rozwijającą zainteresowania. Formy i metody pracy w dużym stopniu dostosowane są do potrzeb dzieci danej grupy wiekowej, jak też możliwości psychofizycznych. Wykorzystują aktywizujące metody pracy. Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w przedszkolu, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy.

Nauczyciele realizują program wychowania przedszkolnego ,,W kręgu zabawy” J. Pytlarczyk.

W ramach współpracy z rodzicami wychowawcy organizują zebrania informacyjne dla rodziców, konsultacje indywidualne oraz uroczystości. Na bieżąco informują o realizowanej tematyce i podejmowanych działaniach  w danym miesiącu. Rodzice są partnerami – współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych działaniach. Wszelkie inicjatywy z ich strony spotykają się z pozytywnym nastawieniem pracowników, a większość działań podejmuje się przy ich udziale i aprobacie. Rodzice mają bezpośredni kontakt z wychowawcami, uczestniczą w codziennym życiu przedszkola, są bardzo zaangażowani w życie przedszkola i aktywnie uczestniczą w różnorodnych formach jego działalności. Prężnie działa Rada Rodziców, która ma określony plan pracy i jest inspiratorem wielu inicjatyw związanych z funkcjonowaniem i doposażeniem placówki w środki dydaktyczne, zabawki, pomoce. Rada Rodziców jest współorganizatorem uroczystości i imprez przedszkolnych, pomaga w organizacji warsztatów, wycieczek dla dzieci, przedstawień teatralnych w wykonaniu zaproszonych grup teatralnych.

Przedszkole prowadzi różne formy wspierania rodziców w wychowaniu, informowanie rodziców o postępach dzieci. Rodzice mają stałą, konkretną informację na temat rozwoju dziecka, znają programy realizowane w przedszkolu, w razie problemów otrzymują wsparcie ze strony nauczycieli oraz specjalistów, mogą współuczestniczyć w procesach edukacyjnych jako obserwatorzy albo współorganizatorzy. Nauczyciele przekazują rodzicom wiedzę zarówno o wymaganiach wobec dzieci, jak i ich osiągnięciach, przedszkole pomaga w zacieśnianiu więzi rodzinnych, w partnerstwie między dziećmi i rodzicami. Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy, wspiera ich w wychowaniu dzieci.

Skip to content