W związku z wciąż panującym stanem epidemicznym, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dzieciom i osobom dorosłym, prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi funkcjonowania naszej placówki.

Nasze przedszkole od 1 września zaprasza wszystkie dzieci do placówki.

Informuje, że od 01 września 2020r. obowiązują następujące godziny pracy:

otwarcie przedszkola godzina 6:30.

zamknięcie przedszkola godzina 16:30.

Rodzic przyprowadza do przedszkola dziecko zdrowe w godzinach od 6,30 do 8:15. Po godzinie 8:15 dzieci nie będą przyjmowane.
Rodzic odbiera dziecko z przedszkola w godzinach zadeklarowanych.
Dziecko może być przyprowadzane i odbierane jedynie przez rodziców – matkę, ojca lub osobę upoważnioną, z którą wspólnie zamieszkuje.
Rodzic przyprowadzając i odbierając dziecko, które już chodziło do Przedszkola nie wchodzi do placówki.
Tylko rodzice dzieci nowoprzyjętych, ze względu na proces adaptacyjny, wchodzą do szatni od strony ogrodu przedszkolnego z dzieckiem przez dwa tygodnie września                    01-09-20 do 11-09-20
Rodzice, w oczekiwaniu na wejście i zmierzenie temperatury ciała dziecka, stoją przed wejściem głównym zachowując bezpieczną odległości 1,5 m od siebie.
W przedsionku przedszkola może jednocześnie przebywać jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi.
Przed przekazaniem dziecka pracownikowi przedszkola rodzic/ prawny opiekun dezynfekuje ręce lub posiada rękawiczki jednorazowe ma założoną maseczkę.
W obecności rodzica pracownik przedszkola mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym.
Temperatura ciała dziecka mierzona jest tylko i wyłącznie z chwilą zakrycia ust i nosa przez rodzica i dziecko.
W razie temperatury podwyższonej lub widocznych objawów chorobowych, dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola .
Dziecko wchodząc do placówki odbierane jest przez pracownika przedszkola w przedsionku budynku.
Wyznaczony pracownik pomaga dziecku w szatni i zaprowadza do sali pod opiekę nauczyciela lub przekazuje rodzicowi.
Po każdym odbiorze dziecka wyznaczony pracownik przedszkola dezynfekuje sobie ręce.
Na czas epidemii wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek i innych przedmiotów z domu.
Dziecko nie może przynosić do przedszkola zabawek, jedzenia, napojów, ręczników oraz innych przedmiotów.
Dziecko o długich włosach powinno mieć je związane gumką.
Rodzic odbierający dziecko z przedszkola zgłasza się przez system domofonów i oczekuje na dziecko.
Bezpośrednio przed przekazaniem dziecka, pracownik przedszkola w obecności rodzica, mierzy dziecku temperaturę ciała termometrem.
Istotne informacje o stanie zdrowia, samopoczuciu dziecka podczas pobytu w przedszkolu w danym dniu, przekazywane są wyłącznie poprzez zdalne środki przekazu.
Dziecko od 4 roku życia, wyposażone jest w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do placówki.
Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe i nie
ma przeciwwskazań, aby uczęszczało do przedszkola
Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej obowiązuje rodzica/prawnego opiekuna bezwzględny zakaz przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Od 07-09-2020 uruchomione zostaną przywozy i odwozy dzieci do Przedszkola godz odwozów i przywozów zostają takie same jak w ubiegłym roku szkolonym. Przypominamy rodzicom o konieczności zakładania maseczek dzieciom w czasie przejazdu autobusem.

Prosimy liczyć się z tym, że organizacja przyjmowania i odbierania dzieci może zająć więcej czasu niż zwykle. Należy to wziąć to pod uwagę planując czas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

Kategorie: Komunikaty

Skip to content