REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „JESTEM EKO”

1.Organizatorem konkursu jest Przedszkole w Sztutowie.
Cele konkursu:
✔ zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej,
✔ propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów i ich przetwarzanie,
✔ rozwijanie wyobraźni,
✔ motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
✔ rozbudzenie inwencji twórczej dzieci.
2. Konkurs trwa od 25.04.2022 do 19.05.2022r.
3. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli z całej Polski.
4. Każde przedszkole może zgłosić maksymalnie 3 prace. 5. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy dowolną techniką, płaską lub przestrzenną nie przekraczającą formatu A4.
6. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
7. Do prac konkursowych należy dołączyć metryczkę (załącznik nr 1), zgodę rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik nr 2) oraz zgodę nauczyciela (załącznik nr 3).
Metryczka (załącznik nr 1) powinna zawierać:
✔ imię i nazwisko dziecka,
✔ wiek dziecka,
✔ dokładny adres i numer telefonu placówki,
✔ imię i nazwisko nauczyciela,
✔ adres e – mail nauczyciela.
8. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do prezentowania prac w swojej placówce.
9. Prace konkursowe należy przesłać do 19.05.2022r. na adres:
Przedszkole w Sztutowie
ul. Zalewowa 10
82-110 Sztutowo
woj. pomorskie
z dopiskiem „KONKURS JESTEM EKO ”
10. Komisja konkursowa wyłoni 3 prace, które zostaną nagrodzone. Pozostałe dzieci otrzymają dyplomy uczestnictwa, a nauczyciele podziękowania (za pomocą poczty e – mail).
11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej bliżejprzedszkola.pl do końca maja 2022 r.
12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na akceptację warunków regulaminu.
13. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie wezmą udziału w konkursie.
14. Decyzja powołanego jury nie podlega odwołaniu.
15. W razie pytań do niniejszego regulaminu prosimy o kontakt telefoniczny 796-794-895

Organizatorzy konkursu:
Małgorzata Wilińska i Magdalena Przytuła

Regulamin ogólnopolskiego konkursu Jestem Eko 1(4)

Kategorie: Komunikaty

Skip to content