Drodzy Rodzice!
Jak co roku rozpoczynamy rekrutację do przedszkola, w tym roku rozpocznie się                         od 13 lutego 2023 i potrwa do 13 marca 2023 do godziny 15:00.
Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi terminów, zasad i kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym.
W razie pytań proszę dzwonić na numer 552478335.

Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/24:
-wysłanie skanu wniosku drogą mailową na adres placówki
kontakt@przedszkolesztutowo.pl

lub dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki.

Zasady przyjęcia do przedszkola, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:
– ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378 z późn. zm.),
– uchwała nr XXV/238/2017 Rady Gminy Sztutowo z dnia 24 marca 2017r w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sztutowo.
– Zarządzenie Nr 7/2023 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym w roku 2023/24 do publicznego przedszkola oraz klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla których Gmina Sztutowo jest organem prowadzącym.

Informacje ogólne

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
2. Dzieci w wieku 3 – 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
3. Wychowaniem przedszkolnym może być objęte również dziecko w wieku powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. W tym przypadku obowiązek szkolny odracza się zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Odroczenia dokonuje, na wniosek rodziców, dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.
4. Dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, może rozpocząć naukę w szkole podstawowej (na wniosek rodziców), jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
5. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Sztutowo na podstawie:
a) złożonej przez rodziców pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym, do którego dziecko obecnie uczęszcza, w terminie 7 dni poprzedzających postępowanie rekrutacyjne;
b) pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola złożonego przez rodziców w placówce, w terminie określonym w Zarządzeniu Wójta Gminy Sztutowo, po przeprowadzeniu przez komisję rekrutacyjną postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
7. Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
Dyrektor Przedszkola
Katarzyna Daniluk-Szala

Do zapoznania:
– UCHWAŁA NR XXV/238/2017 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 24 MARCA 2017r.
– HARMONOGRAM REKRUTACJI – ZARZĄDZENIE Nr 7/2023 WÓJTA GMINY SZTUTOWO z dnia 31 stycznia 2023r.
– REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W SZTUTOWIE NA ROK SZKOLNY 2023/24.

uchwała Rady Gminy

ZARZĄDZENIE I HARMONOGRAM REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI
Do wypełnienia:
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/24
OŚWIADCZENIA

wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego

oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

oświadczenie o wielodzietności w rodzinie

oświadczenie zbiorcze

Kategorie: Komunikaty

Skip to content