Deklaracja dostępności strony internetowej Przedszkola w Sztutowie

Przedszkole w Sztutowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola w Sztutowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-09-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-09-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Treści niedostępne

 • zdjęcia i obrazy nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter dekoracyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:  2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2024-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Katarzyna Daniluk-Szala.
 • E-mail: kontakt@przedszkolesztutowo.pl
 • Telefon: 55 247 83 35

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Sztutowo
 • Adres: Urząd Gminy w Sztutowie
  ul. Gdańska 55
  82-110 Sztutowo
 • E-mail: info@sztutowo.ug.gov.pl
 • Telefon: 552478151

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja i dojazd

Przedszkole w Sztutowie
ul. Zalewowa 10
82-110 Sztutowo

Budynek nie jest jeszcze przystosowany w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Oznaczenie

 • Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną przy głównym wejściu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

    Obsługa niesłyszących

    • Przedszkole nie posiada tłumacza języka migowego.
    • Przedszkole nie posiada pętli indukcyjnych.

    Pies asystujący

    • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    Skip to content