ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU W SZTUTOWIE

PODCZAS STANU EPIDEMICZNEGO
____________________________________________________________________

1. Dzieci podczas pobytu w przedszkolu przebywają w jednej sali, przeznaczonej dla danej grupy.

2. Do poszczególnych grup przyporządkowani są ci sami nauczyciele.

3. Od 25. 05. 2020 roku do odwołania placówka pełni funkcje opiekuńcze, dla dzieci rodziców, dla których niezbędna jest opieka przedszkolna, gdyż zmuszeni są wrócić do pracy i nie mogą świadczyć pracy zdalnie.

4. Realizowanie podstawy programowej w dalszym ciągu odbywać się będzie w formie zdalnej dla WSZYSTKICH dzieci.

5. Znając zagrożenie jakie niesie ze sobą korona wirus Rodzic przyprowadza dziecko do przedszkola na własną odpowiedzialność.

6. W grupie może przebywać do 12 dzieci, które zostaną przyjęte na czas obowiązujących przepisów zgodnie z nowym regulaminem.

7. Z sali, w której przebywa grupa dzieci, zostały usunięte przedmioty i sprzęt, których nie można skutecznie zdezynfekować.

8. Wietrzenie sali odbywać się będzie raz na godzinę.

9. Nauczyciele będą starali się zachować między dziećmi dystans 1,5 m odległości.

10. Rodzice/ prawni opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców.

11. Rodzice/ prawni opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci zgodnie z odrębnymi procedurami.

12. Do placówki mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych ( katar, kaszel, podwyższona temperatura, wysypka).

13. Jeżeli w domu przebywa osoba, która powróciła z zagranicy bądź na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

14. Przebywanie osób z zewnątrz ograniczone jest do koniecznego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona na usta/nos, rękawiczki, dezynfekcja rąk, tylko zdrowe osoby).

15. Każdego dnia, przed wejściem do przedszkola oraz w trakcie pobytu w przedszkolu dzieci będą miały mierzoną temperaturę bezdotykowym termometrem.

16. W przypadków symptomów chorobowych dziecko zostanie odizolowane od pozostałych dzieci w wydzielonym miejscu, a rodzice niezwłocznie odbiorą dziecko.

17. Nie będą się odbywały wyjścia poza obręb przedszkola.

18. Pomieszczenia przedszkolne codziennie wraz ze znajdującym się wyposażeniem (stoły, krzesełka, meble, zabawki) są dezynfekowane preparatami do tego przeznaczonymi i posiadającymi atest.

Kategorie: Komunikaty